Artikel 5.1 lid 1 Waterwet: legger

Wijzigingen in de legger zijn het gevolg van de verbetering en versterking van een drietal dijkvlakken en als gevolg van de wijzigingen bevindt zich een deel van het perceel van [appellante] in de beschermingszone van de Lekdijk.

Art. 5.1 Waterwet verleent algemeen bestuur waterschap de bevoegdheid dit te besluiten.

Grond wordt niet onteigend. Wel is gevolg dat er beperkingen in het gebruik gelden. Dit is niet in strijd is met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM.

De vergoeding van eventueel geleden schade valt buiten de omvang van dit geding. De Waterwet kent daarvoor in artikel 7.14 een eigen regeling.

ABRS 09-10/13 inzake waterschap Rivierenland (RVS:2013:1461)

Noot: voor een beschouwing van de schaderegeling in artikel 7.14 Waterwet, zie het artikel van Sjoerd van Hoogmoed in het Land- en Tuinbouwbulletin van september 2013.