Bijzondere taxaties
en adviezen, wij helpen
u graag met uw vraagstuk.

Hoogstate is gespecialiseerd in taxaties met een ‘bijzonder karakter’, zoals daar zijn:

Arbitrages en (bindende) adviezen
Resulterend in een arbitraal vonnis dan wel een bindend advies. Medewerkers van Hoogstate treden veelvuldig op als lid, voorzitter en secretaris van een bindend advies-commissie. Zorgvuldigheid en adequate motivering zijn essentieel.

Ter illustratie wordt verwezen naar het arrest 24-03/15 van Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2015:2174):

– onderscheid “zuiver bindend advies” en “onzuiver bindend advies”

– de te stellen eisen aan de motivering bij voornoemd onderscheid (overweging 6.35).

Hoogstate is eveneens betrokken bij adviezen die niet bindend zijn, zoals in 2015/2016 Regeling Waardedaling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij van 29 april 2014.

Verder als voorbeeld voor wel bindende adviezen: TenneT hoogspanningsleidingen, waarin de waardedaling van het vastgoed contractueel in een bindend advies procedure vastgesteld wordt. Zowel de grondeigenaar als TenneT benoemen dan een eigen taxateur, die gezamenlijk een voorzitter c.q. derde taxateur aanwijzen. Medewerker van Hoogstate heeft meermalen opgestreden als voorzitter.

Hoogstate is gespecialiseerd in taxaties met een ‘bijzonder karakter’, zoals daar zijn:

Arbitrages en (bindende) adviezen
Resulterend in een arbitraal vonnis dan wel een bindend advies. Medewerkers van Hoogstate treden veelvuldig op als lid, voorzitter en secretaris van een bindend advies-commissie. Zorgvuldigheid en adequate motivering zijn essentieel.

Ter illustratie wordt verwezen naar het arrest 24-03/15 van Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2015:2174):

– onderscheid “zuiver bindend advies” en “onzuiver bindend advies”

– de te stellen eisen aan de motivering bij voornoemd onderscheid (overweging 6.35).

Hoogstate is eveneens betrokken bij adviezen die niet bindend zijn, zoals in 2015/2016 Regeling Waardedaling van de Nederlandse Aardolie Maatschappij van 29 april 2014. Lees meer

Verder als voorbeeld voor wel bindende adviezen: TenneT hoogspanningsleidingen, waarin de waardedaling van het vastgoed contractueel in een bindend advies procedure vastgesteld wordt. Zowel de grondeigenaar als TenneT benoemen dan een eigen taxateur, die gezamenlijk een voorzitter c.q. derde taxateur aanwijzen. Medewerker van Hoogstate heeft meermalen opgestreden als voorzitter.

Adviezen en taxaties

In opdracht van gerechtelijke instanties worden met regelmaat adviezen/ taxaties uitgebracht, met name ik het kader van onteigeningen en boedelverdelingen. Zie inschrijving in Landelijk Register Gerechtelijke Deskundigen.

Verder is Hoogstate betrokken bij bindend advies procedures in situaties waarin beide partijen een (gerechtelijke) onteigeningsprocedures willen voorkomen, bijvoorbeeld daar waar twee overheidsinstanties bij betrokken zijn.

Advies nodig?

Fiscale taxaties WEV / WEVAB

Bijvoorbeeld bij bedrijfsbeëindiging of -overname. Voor een uitgebreide bespreking van de jurisprudentie over dit onderwerp klik hier.

Burgerlijk wetboek: schade en
wijze van vergoeding

Schadevergoeding: art. 6:95 BW e.v.: causaal verband – toerekening van schade. Zie bijvoorbeeld HR 30-08/19 inzake Vianen (ECLI:NL:HR:2019:1291) of Rechtbank Rotterdam 31-12/14 inzake gemeente Zwijndrecht (ECLI:NL:RBROT:2014:10552)

Nadeelcompensaties

Mede bezien vanuit de ontwikkelingen rechtspraak tegemoetkoming planschade (art. 6.1 Wro). Zie onder meer art. 3.4 (lid 2) Awb en Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2019.

Gecombineerde behandeling

Taxatie van zowel schadeloosstelling op onteigeningsbasis als van schadevergoeding Nadeelcompensatie.

Onrechtmatige (overheids)daad

Zie Rechtbank Gelderland 30-07/15 (overweging 4) inzake Doetinchem / Carwash (ECLI:NL:RBGEL:2015:4980). In deze Nadeelcompensatiezaak wordt verwezen naar een voorafgaand door Hoogstate aan de Rechtbank uitgebracht advies inzake onrechtmatige overheidsdaad.

Scheiding en deling

Op verzoek van gerechtelijke instanties, mede ook terzake van de bepaling van de zogenoemde ‘agrarische waarde’, dat is die waarde waarbij nog net een rendabele bedrijfsvoering mogelijk is.

Staatssteun (ongeoorloofde)

Taxaties als toetsing of ter voorkoming van (ongeoorloofde) staatssteun. Van belang zijn: een onafhankelijk taxatierapport en een overheid die marktconform handelt (net als een particuliere investeerder).

Pachtersinvesteringen

Op grond van artikel 7:350 BW en overige pachtgerelateerde taxaties. Voor een uitgebreide bespreking van de jurisprudentie over dit onderwerp klik hier.

Ongerechtvaardigde verrijking / art. 75 Wet bodembescherming

Taxatie van het perceel in enerzijds de verontreinigde staat en anderzijds in gesaneerde staat.

Huurbeëindiging bedrijfsruimte / schadeloosstelling artikelen 7:309 en 310 BW

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10-11/15 inzake gem. Groningen (ECLI:NL:GHARL:2015:8514). Het Hof geeft expliciet aan dat taxatie naar de regels van het onteigeningsrecht gedaan moet worden en geeft nadere richtlijnen voor de taxatie. Voor het vervolg zie Hof Arnhem-Leeuwarden 24-11/20 inzake Stad Groningen/Spring’s (ECLI:NL:GHARL:2020:9727).

Hof Amsterdam 26-08/14 (GHAMS:2014:3546) benoemt de in aanmerking te nemen kostenposten art. 7:297 BW, zoals drukwerk, mailings, advertentie

Klik hier voor het artikel van René van Hoogmoed over huurbeëindiging bedrijfsruimte in het oktobernummer uit 2012 van Grondzaken in de Praktijk.

Eigen ingebruikneming door verhuurder

Onderscheid tegemoetkoming art. 7:297 BW en “sanctie” van art. 7:299 lid 3 (wil eigen ingebruikname blijkt er achteraf niet te zijn).

Hof ’s-Hertogenbosch 26-07/16 (ECLI:NL:GHSHE:2016:3242).

Geen vergoeding goodwill voor vervangende locatie voor de vertrekkende huurder.

HR 16-02/18 inzake Molenwiek BV (ECLI:NL:HR:2018:209). Voor zover hier van belang, bepaalt art. 7:297 lid 1 BW dat de rechter een bedrag kan vaststellen dat de verhuurder moet betalen aan de huurder “ter tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten”. De bepaling geeft niet een algemene bevoegdheid tot toekenning van een schadeloosstelling in verband met het betrekken van een nieuwe locatie, maar enkel de bevoegdheid tot toekenning van een vergoeding voor in de wet omschreven specifieke kostenposten. De tekst van art. 7:297 lid 1 BW geeft geen aanwijzing dat onder ‘verhuis- en inrichtingskosten’ ook zou vallen de in verband met een nieuwe locatie te betalen vergoeding voor goodwill

Schadevergoeding art. 7: 297 BW huurder bij huuropzegging

Zie ook: Hof Amsterdam 29-04/14 inzake Hoog Catharijne (GHAMS:2014:1659): in casu niet art. 7:309 van toepassing, omdat er geen “overgang” naar nieuwe verhuurder plaatsgevonden had.

Indicatieve taxaties

Voor gemeentelijke exploitatie-opzetten en/of onderzoeken naar de economische haalbaarheid van (bestemmings-) plannen.

Planschaderisicoanalyses

Een inschatting van potentiële planschadeclaims voorafgaande aan planologische mutatie. Zie verder pagina: planschade.