Erfpacht,
wij helpen u graag
met uw vraagstuk.

Hoogstate verstrekt adviezen inzake erfpacht, zowel qua taxatie als qua contractvoorwaarden. Erfpacht is een beperkt zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander (de eigenaar – erfverpachter – bloot eigenaar) te houden en te gebruiken. Dit tegen een tegenprestatie genaamd canon. Artt. 5: 85 e.v. BW.

De inhoud van het recht wordt bepaald door:

• de wet: bepalingen van (soms ten dele) dwingend recht: artt. 87, 88, 91, 92, 94, 97 – 100 BW

• in belangrijke mate door de erfpachtvoorwaarden zoals die in de akte van vestiging zijn opgenomen.

Hulp nodig met erfpacht?

Kavel en opstal

Voor de taxatie gaat het veelal om de verdeling van de waarde tussen enerzijds de kavel en anderzijds de opstal en om de invloed van de hoogte van de canon op de waarde van het erfpachtrecht. Zie artt. 5: 87 (lid 2) en 99 BW.
Het arrest HR 24-03/06 inzake Ned. Woningfinanciering Maatschappij (LJN: AV1706) biedt een goed overzicht van de aan een taxatie van een canon te stellen motiveringseisen, daar waar de canon na 25 jaar op basis van de taxatie verhoogd werd met 700%.

Voorts kunnen uiteenlopende onderwerpen bij een taxatie op basis van erfpacht aan de orde komen. Verwezen wordt naar het (jurisprudentie)overzicht onder Verdieping.

Recht van opstal: art. 5:104 BW erfpachtbepalingen van overeenkomstige toepassing op opstalrecht (artt. 5: 101 e.v. BW).