Gedoogplicht artikel 5:24 Waterwet

Via dit artikel kan aan grondeigenaar de verplichting opgelegd worden om de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk en de daarmee verband houdende werkzaamheden te gedogen, wanneer de belangen van die rechthebbenden onteigening niet vorderen. Grondeigenaar meent dat er hier onteigend zou moeten worden.

ABRS 24-07/13 inzake waterschap Brabantse Delta (RVS:2013:431): Niet in geschil is dat het gedeelte van het perceel van [appellante] dat is vergraven ongeveer 16,7% bedraagt van het totale perceel. Voorts is niet in geschil dat door de herinrichting het noordelijke deel van het perceel van [appellante] en daaraan grenzende percelen onder water zijn komen te staan en dat bij hoog water mogelijk ook het zuidelijke deel van het perceel van [appellante] en daaraan grenzende percelen onder water kunnen komen te staan.

Het voor de herinrichting van de waterloop benodigde deel van het perceel van [appellante] van 16,7% kan niet als gering worden beschouwd. De herinrichting heeft bovendien aanmerkelijke gevolgen voor de bruikbaarheid van het perceel. Hoewel de gebruiksmogelijkheden van het perceel reeds beperkt waren, nu het perceel slechts de waterloop met aan weerszijden een oever omvatte, heeft de herinrichting niettemin geleid tot een aanmerkelijke verdere vermindering van de gebruiksmogelijkheden.

Aldus: gedoogplicht art. 5.24 Waterwet kan niet toegepast worden. Waterschap moet onteigenen.

Noot: de Afdeling heeft eerder heeft overwogen ( ABRS 19-06/13 inzake Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. LJN: CA3668; met aldaar grondbeslag 2,6%), dat voor het antwoord op de vraag of de belangen van een rechthebbende onteigening vorderen, de voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk benodigde grondoppervlakte in verhouding tot het totale grondoppervlak van de rechthebbende van belang is. Voorts is van belang of zich bijzondere omstandigheden voordoen, zoals de omstandigheid dat de bruikbaarheid van de rest van een perceel vermindert als gevolg van de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk op een gedeelte van dat perceel.