Planschade adviseur; art. 6.1.3.3 Bro

Ingevolge artikel 6.1.3.3, eerste lid en tweede lid, aanhef en onder d, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) – voor zover hier van belang – dienen bij gemeentelijke verordening regels gegeven te worden over de aanwijzing van een adviseur en de wijze waarop deze tot een advies komt. Deze regels hebben in ieder geval betrekking op de wijze waarop de aanvrager vooraf in de aanwijzing van de adviseur wordt gekend, dan wel deze na aanwijzing kunnen wraken.

Niet weersproken is dat eisers niet vooraf zijn gekend in de aanwijzing van Interconcept als adviseur en evenmin in de gelegenheid zijn gesteld Interconcept te wraken. Verweerder heeft op dit punt dan ook gehandeld in strijd met artikel 6.1.3.3 Bro

Rechtbank Noord-Holland inzake Velsen 19-07/13 (RBNHO:2013:6725)