Maximaliseren, telkens weer

Gelet op het in het uitbreidingsplan voor het bouwblok van het perceel vastgestelde maximale bebouwingspercentage van 35%, was het onder het oude planologische regime niet mogelijk het bouwvlak volledig te bebouwen, zodat de schade voor iedere aanvrager afzonderlijk kon verschillen, al naar gelang de feitelijke situering van de bebouwing. Dit laat onverlet dat bij de planvergelijking bij iedere aanvrager van de maximale bebouwings- en gebruiksmogelijkheden onder het oude planologische regime dient te worden uitgegaan. Dat [wederpartij] en anderen niet ieder afzonderlijk, maar gezamenlijk een aanvraag om vergoeding van planschade hebben gedaan, doet aan dat uitgangspunt niet af.

ABRS 17-07/13 inzake Stichtse Vecht (RVS:2013:277).