Maximale goothoogte contra nokhoogte

ABRS 24-07/13 inzake Bergeijk (RVS:2013:487): Dat meetvoorschriften een onzelfstandig en ondersteunend karakter hebben, laat onverlet dat deze van betekenis kunnen zijn voor de uitleg van bouwvoorschriften.

Uit de tekst van artikel I.2, aanhef en onder c, van de planvoorschriften valt af te leiden dat onder de hoogte van een gebouw, als bedoeld in artikel II.12, lid A, de goothoogte van dat gebouw wordt verstaan. In laatstvermelde bepaling is niet de maximale nokhoogte van dat gebouw geregeld. Derhalve bestaat geen grond voor het oordeel dat het onder het oude planologische regime in het plangebied slechts mogelijk was gebouwen met een nokhoogte van 3 m te realiseren.