Zekerheidsstelling artikel 54i lid 4 Ow

Voorschot op schadeloosstelling.

Art. 54i lid 4 Ow; gehoudenheid rechter een som als zekerheid te bepalen voor de voldoening van de verschuldigde schadeloosstelling.

HR 08-02/13 inzake waterschap Hollandse Delta (LJN: BY2638).