Eis van minnelijk overleg, artikel 17 Ow

Voorafgaande aan de onteigening door de gemeente, waren de onderhandelingen grotendeels gedaan door projectontwikkelaar, die samenwerkt met gemeente. De onteigende stelt dat gemeente (zelf) onvoldoende pogingen tot minnelijk overleg gedaan heeft.

Conclusie A-G. HR 08-02/13 inzake gemeente Peel en Maas (LJN:BY6113):

Art. 17 Ow verplichtte de Gemeente niet om (eventueel met een andere taxateur) geheel opnieuw met de onderhandelingen te beginnen en te doen alsof aan haar aanbod niets is voorafgegaan.

Het beroep in cassatie faalt.

Noot: verwijzing naar standaard arrest over minnelijk overleg HR 8 april 1998, (LJN: ZD2955), NJ 1999/24 m.nt. PCEvW

Het gaat hier om een erfpachter en een interessante discussie, zoals blijkt uit vonnis Rechtbank: … op het grootste geschilpunt in de onderhandelingen zoals dit uit de gedingstukken blijkt, te weten de grondslag op basis waarvan de waarde van de te onteigenen (landbouw-)grond per vierkante meter moest worden bepaald: de louter agrarische waarde vermeerderd met de vergoeding van de opstallen, de waarde als ruwe bouwgrond dan wel de vervangingswaarde, te weten: het bedrag (inclusief een zgn. ‘premie uit handen breken’) dat volgens [eiser] nodig was om in de onmiddellijke omgeving een vervangend bedrijf althans voldoende grond voor verplaatsing van zijn bedrijf aan te schaffen.