WOZ-waardes en planschade

Voorts bevat het advies van de SAOZ volgens de rechtbank gebreken, omdat niet toereikend is gemotiveerd waarom geen rekening is gehouden met de lagere WOZ-waarde van de percelen. In dat kader heeft de rechtbank van belang geacht dat de WOZ-waarde van de percelen in 2005 en 2008 fors naar beneden is bijgesteld wegens de overlast die het afvalverwerkingsbedrijf, dat reeds toen als een bedrijf in milieucategorie 4 werd aangemerkt, veroorzaakte. Onder deze omstandigheden heeft het college zich niet in navolging van het advies van de SAOZ op het standpunt mogen stellen dat de waardevermindering in het kader van de WOZ geen rol kan spelen bij het vaststellen van het recht op een tegemoetkoming in planschade, aldus de rechtbank.

ABRS 29-04/15 inzake Weert (ECLI:NL:RVS:2015:1329).

Noot: doorgaans zijn WOZ-waarden niet doorslaggevend bij de waardebepalingen bij planschade, nu sprake is van een andere waarderingsgrondslag. Onder omstandigheden kan er echter wel waarde worden gehecht aan (het verloop van) WOZ-waardes. Zie ook ABRS 16-06/10 inzake Venlo (LJN: BM7718).