Wegbestemd voetbalveld

De rechtbank: de inkomensderving van [appellant sub 1] is geen gevolg van de planologische wijziging, maar van de contractbeëindiging door voetbalvereniging Kotten. De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat het standpunt van het college dat de percelen door de planologische wijziging niet in waarde zijn gedaald, niet begrijpelijk is zonder taxatie van de waarde van die gronden onder het oude en het nieuwe planologische regime op peildatum 26 juli 2006.

De SAOZ heeft op basis van een taxatie van de in geding zijnde onbebouwde gronden geconcludeerd dat de waarde van die gronden door de planologische wijziging niet is verminderd. Volgens de taxateurs is de waarde van de gronden op de peildatum met de oude bestemming “sportterrein” € 2,50 per m2 en met de nieuwe bestemming “agrarisch gebied met visueel-ruimtelijke en/of cultuurhistorische en/of ecologische waarden” € 3,50 per m2.

De rechtbank heeft in de uitspraak van 28 februari 2014 overwogen dat de motivering van de taxatie vrijwel gelijkluidend is aan die in het advies van de SAOZ van mei 2011. De rechtbank heeft het aanvaardbaar, in ieder geval niet onbegrijpelijk, geacht dat deze taxatie, die is uitgevoerd door twee beëdigd taxateurs, uit de motivering van de SAOZ volgt. Dat een andere uitkomst ook te motiveren zou zijn, maakt deze niet onaanvaardbaar.

Het college heeft naar het oordeel van de rechtbank met het aanvullend advies van de SAOZ van 27 juni 2013 het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek hersteld.

ABRS 03-12/14 inzake Winterswijk (RVS:2014:4335).