Kostenverhaal oude WRO

HR 6 januari 2006 (HR:2006:AT9056, NJ 2006/201):

Verhaal van kosten van voorzieningen van openbaar nut. Nietigheid exploitatieovereenkomst wegens strijd met gemeentelijke exploitatieverordening.

HR 12 december 2003 (HR:2003:AL8443, NJ 2005/431):

Waardevergoeding indien aard van de prestatie uitsluit dat zij wordt ongedaan gemaakt; art. 6:210 lid 2 BW. Aanspraak gemeente uit hoofde van art. 6:210 lid 2 BW is beperkt tot het laagste van de bedragen die voortvloeien uit exploitatieverordening en marktwaarde van de prestatie. Stelplicht gemeente.

HR 05-12/14 inzake Reusel-De Mierden (HR:2014:3532):

Aansprakelijkheid voor onrechtmatig besluit. Schadebeperkingsplicht indien zowel benadeelde als vergoedingsplichtige de schade kunnen beperken.