Verlies zichtlocatie bedrijventerrein, causaliteit planschade

* Het plangebied van het bestemmingsplan “Omleidingsweg N219” beslaat het tracé van de N219 en de aansluiting van deze weg op de A12. Zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, valt de voormalige aansluiting van het verlengde van de Swanlaweg op de A12 niet binnen het plangebied. Dat, zoals [appellant sub 1] stelt, er een verband bestaat tussen de aanleg van de N219 en het opheffen van de bestaande aansluitingen op de A12 doet daar niet aan af. Dit deel van de door [appellant sub 1] gestelde schade kan daarom niet worden toegeschreven aan het bestemmingsplan “Omleidingsweg N219”. Het betoog faalt.

* Oranjewoud heeft aan de hand van een verkeerstelling, een rekenmodel van het CROW en de te verwachten rijroutes begroot dat 50% van de verkeersafname valt toe te schrijven aan de aanleg van de omleidingsweg N219. [appellant sub 1] heeft niet aannemelijk gemaakt dat Oranjewoud van onjuiste verkeerstellingen is uitgegaan en zich niet heeft kunnen baseren op schattingen van te genereren verkeersbewegingen in het gebied. De rechtbank heeft in hetgeen [appellant sub 1] heeft aangevoerd terecht geen aanknopingspunten gevonden voor het oordeel dat het college in zoverre niet van het advies heeft kunnen uitgaan.

*I n het taxatierapport, behorend bij het rapport van Oranjewoud, is vermeld dat met betrekking tot de percelen [locatie 1 en 2] de schadetaxatie de grond onder de opstallen direct grenzend aan de Swanlaweg betreft. De rechtbank heeft niet onderkend dat in het rapport niet is gemotiveerd waarom in dit geval alleen de grond direct grenzend aan de Swanlaweg bij de taxatie dient te worden betrokken. Naar het oordeel van de Afdeling had het gehele perceel bij de taxatie moeten worden betrokken. Het betoog slaagt.

ABRS 15-07/15 inzake Zuidplas (ECLI:NL:RVS:2015:2225).

Noot: het zou zo kunnen zijn de schade zich enkel voordoet op de “voorstrook” c.q. zichtlocatie en dat de binnengrond geen waardevermindering ondergaat; dit naar analogie van taxaties ruwe bouwgrond in het onteigeningsrecht Echter de Afdeling mist hiervoor de motivatie.

De Afdeling gaat expliciet in op de taxatie van de marktwaarde via huurkapitalisatie, met BAR en NAR.