Positie gemeente in Belemmeringenwet Privaatrecht

Er blijkt onduidelijkheid te bestaan over welke taken gemeenten hebben volgens de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) en welke publicatievereisten deze wet voorschrijft. Daarom heeft de VNG dat hieronder kort omschreven.

Middels de BP kan de minister van Infrastructuur en Milieu een rechthebbende van een stuk grond verplichten de aanleg en/of instandhouding of wijziging van werken (bijvoorbeeld leidingen, kabels, mastvoeten e.d.) in, op of boven zijn grond te gedogen. Zij kan deze gedoogverplichting alleen opleggen voor openbare werken van algemeen nut.

Ondernemers van een openbaar werk (gas- water- en elektriciteitsbedrijven) en overheden (waaronder waterschappen, gemeenten en provincies) kunnen een beroep doen op de BP. Nieuwsbrief VNG 17-07/15.