Vergoeding (volledige) kosten deskundige planschadeprocedure

Rechtbank zocht aansluiting bij het Besluit proceskosten bestuursrecht. Appellant voert aan dat artikel 6.5 van de Wro uitdrukkelijk in deze situatie voorziet.

ABRS 12-02/14 inzake Emmen (RVS:2014:450): Uit de geschiedenis van de totstandkoming van dat artikel (Kamerstukken II 2002-2003, 28 916, nr. 3, blz. 65) valt af te leiden dat indien een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, aan de aanvrager de kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand worden vergoed, voor zover die kosten redelijkerwijs zijn gemaakt.

In het geval kosten zijn gemaakt ten behoeve van het indienen van een zienswijze naar aanleiding van een conceptadvies van een door het college ingeschakelde deskundige, kunnen die kosten voor vergoeding in aanmerking komen, indien het inroepen van bijstand redelijk was en de kosten van het opstellen van een zienswijze redelijk zijn.

[appellant] heeft in het aanvullend bezwaarschrift, met verwijzing naar een declaratie van Noordhuis van 30 december 2011 ten bedrage van € 711,58 (exclusief BTW), verzocht om vergoeding van de kosten van het opstellen van een zienswijze.

Niet in geschil is dat het inroepen van bijstand voor het opstellen van een zienswijze in dit geval redelijk was (HS: voorzienbaarheid uit conceptadvies is komen te vervallen). Voorts bestaat geen grond voor het oordeel dat de daarvoor door Noordhuis in rekening gebrachte kosten niet in verhouding tot de verrichte werkzaamheden staan en niet redelijk zijn. Het college heeft de kosten derhalve ten onrechte niet volledig vergoed.