Tijdig betalen (griffie) recht art. 6.4 lid 2 Wro; expliciete mededeling vereist

Hoewel uit de tekst en de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.4, tweede lid, van de Wro niet volgt dat de wetgever aan de in dat artikel bedoelde mededeling vormvoorschriften heeft willen verbinden, volgt uit artikel 6.4, tweede lid, van de Wro wel dat het college, nadat bij hem een aanvraag om een tegemoetkoming wegens planschade is ingediend, aan de indiener van die aanvraag de mededeling zendt dat hij een recht verschuldigd is en het verschuldigde bedrag binnen vier weken na de dag van verzending van de mededeling dient te zijn bijgeschreven op de rekening van de gemeente dan wel op de aangegeven plaats dient te zijn gestort.

Het opnemen van een daartoe strekkende mededeling in het door het college gebruikte standaardformulier (aanvraag tegemoetkoming planschade) is niet voldoende.

ABRS 14-05/14 inzake Stein (RVS:2014:1780).