Positie van de deskundige / adviseur bij planschade

Vaste rechtspraak: een bestuursorgaan mag bij zijn besluit op een verzoek om planschadevergoeding van het advies van een door hem ingeschakelde deskundige uitgaan, indien uit dit advies blijkt, welke feiten en omstandigheden aan de conclusies ten grondslag zijn gelegd en deze conclusies zonder nadere toelichting niet onbegrijpelijk zijn, tenzij concrete aanknopingspunten voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van dat advies bestaan.  Dat een advies meerdere malen is aangepast, behoeft op zichzelf geen reden te zijn om te twijfelen aan de deskundigheid van de desbetreffende adviseur.

ABRS 14-05/14 inzake Helmond (RVS:2014:1718).

Noot: aanpassen eerdere advies betrof feit dat verbouwing van de woning van gelaedeerde wel in de taxatie van diens zaak meegewogen moest worden op basis van StAB-advies: de verbouwing is een redelijke investering in een bestaand belang en derhalve geen voorzienbaarheid.