Overlast knutten en muggen door vernatting goede R.O.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 16 oktober 2013 in zaak nr. 201304199/1/R1; www.raadvanstate.nl), vindt de bestrijding van besmettelijke dierziekten haar regeling primair in andere wetgeving.

Het rapport Alterra heeft geen betrekking op de gevolgen van het rietmoeras waarvoor omgevingsvergunning is verleend, maar beschrijft slechts in algemene bewoordingen wat de gevolgen kunnen zijn van overlast door muggen en knutten. [appellante] heeft met haar enkele stelling en de verwijzing naar het rapport Alterra niet aannemelijk gemaakt dat het rietmoeras zodanige besmettingsrisico’s meebrengt, dat de aanleg daarvan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

ABRS 14-05/14 inzake Kampen (RVS:2014:1768).