Terugvordering artikel 61 Onteigeningswet

Als de onteigenaar de onteigende onroerende zaken niet “binnen 3 jaar gebruikt”, kan de onteigende die terugvorderen; dit onder gehoudenheid om het betreffende deel van de ontvangen schadeloosstelling terug te betalen.

Tot welke complicaties dit kan leiden, valt te lezen in de conclusie van de Advocaat-Generaal bij HR 04-01/13 inzake gemeente Rotterdam (LJN: BY0973).