Te betalen exploitatiebijdrage in tweede instantie hoger is dan het  primaire besluit

Hier geen strijd met reformatio in peius (ook zonder bezwaar van belanghebbende was het hier tot heroverweging besluit gekomen) + rechtbank geeft aanwijzingen voor herberekening exploitatiebijdrage.

Eisers hebben aangevoerd dat dit exploitatieplan in strijd met artikel 6.15 van de Wro niet ten minste een keer per jaar is herzien. De rechtbank stelt vast dat ten tijde van het bestreden besluit nog geen herzieningen van het exploitatieplan zijn vastgesteld, terwijl uit artikel 6.15 van de Wro voortvloeit dat het plan inmiddels al ten minste 3 keer had moeten worden herzien. Deze tekortkoming van de gemeenteraad heeft geen gevolgen voor de exploitatiebijdragen en ook niet voor de toetsingsgrondslag van die bijdragen; bij gebreke van een herziening, dient het college die bijdragen te baseren op het eerder genoemde exploitatieplan.

Rechtbank Zeeland – West-Brabant inzake Tilburg 11-07/23 (ECLI:NL:RBZWB:2023:4904)