Taxatierapport planschade: eisen zijn minder hoog dan bij onteigening

Het advies van de planschadecommissie biedt inzicht in de feiten en omstandigheden die de conclusie kunnen dragen dat GRE ter tegemoetkoming in de door haar geleden planschade een bedrag van € 42.000,00 toekomt. Dat in het advies geen referentieobjecten worden genoemd, maakt niet dat het college dit advies niet aan zijn besluit van 17 december 2012 ten grondslag mocht leggen. Hiertoe is in de eerste plaats van belang dat onroerende zaken niet alleen op basis van gevalsvergelijking worden getaxeerd, maar ook de kennis, ervaring en intuïtie van de deskundige een rol spelen. In de tweede plaats is van belang dat de planschadecommissie in haar advies uitgebreid op de door GRE tegen een conceptadvies aangevoerde bezwaren is ingegaan en deze op overtuigende wijze heeft weerlegd. GRE kan voorts niet worden gevolgd in haar stelling dat de planschadecommissie bij de taxatie van de loods die op het perceel staat geen gebruik had mogen maken van de vervangingswaarde.

ABRS 04-06/14 inzake Heerenveen (RVS:2014:1992).