Taxatie planschade bij gedeeltelijke voorzienbaarheid

Rechtbank Oost-Brabant 06-11/13  (RBOBR:2013:6079)

De aan de uitvoering van het Tracébesluit toe te rekenen waardevermindering van de woning bedraagt € 20.000,00. Hiervan kan € 5.000,00 worden afgetrokken wegens voorzienbaarheid. Een bedrag gelijk aan 2% van de waarde van de woning op de peildatum, te weten 24 maart 2010, zijnde de datum van inwerkingtreding van het Tracébesluit, moet hierop vervolgens in mindering worden gebracht. Dit betreft een bedrag van € 8.700,00 wegens “normaal maatschappelijk risico”. Dat betekent dat een tegemoetkoming resteert van € 6.300,00.