Gebonden aan minnelijke taxatie door/met fiscus

In een geval waarin partijen zijn overeengekomen dat zij zich binden aan een door derden – in opdracht van partijen – te geven beslissing, is ingevolge artikel 7:904, lid 1, Burgerlijk Wetboek die beslissing vernietigbaar indien gebondenheid aan die beslissing in verband met inhoud of wijze van totstandkoming daarvan in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Uitsluitend ernstige gebreken in de inhoud van de beslissing of de wijze van totstandkoming ervan kunnen aanleiding zijn om de beslissing te vernietigen (vgl. HR 5 december 2008, nr. 43.247, ECLI:NL:HR:2008: BG5988, BNB 2009/17).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 22-10/13 (GHARL:2013:8007)