Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan betrekken in planvergelijking

Ingevolge artikel 5, vierde lid, van de planvoorschriften van het bestemmingsplan “Eeserwold” is de in artikel 4 neergelegde beschrijving in hoofdlijnen tevens op de bestemming “Woondoeleinden 1” van toepassing. Ingevolge artikel 4, onder II, onderdeel 1, dient de invulling van het plangebied aan te sluiten bij het stedenbouwkundig plan voor dit gebied en de daarin beschreven deelgebieden en daarvoor vastgestelde beeldkwaliteit. Gelet hierop, heeft de SAOZ, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, bij de planvergelijking terecht het stedenbouwkundig- en het beeldkwaliteitsplan betrokken, alsmede de daarin vastgelegde typologie en karakteristiek van een klassieke villaverkaveling met slingerende lanen en plantsoenen voor het desbetreffende deelgebied “Eeser Landgoed”.

ABRS 09-04/14 inzake Steenwijkerland (RVS:2014:1225).