Schadevergoeding anderszins

Voorschriften geluidhinder alsnog in bestemmingsplan opgenomen, in plaats van via milieuwetgeving.

ABRS 24-09/14 inzake Peel en Maas (RVS:2014:3480).

Gemeente heeft inmiddels een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Volgens het college zijn in dit bestemmingsplan gebruiksvoorschriften, met een daarin vervatte dB-normering, opgenomen. Naar het oordeel van de Afdeling kan niet worden uitgesloten dat de schade die [appellant] als gevolg van het besluit van 16 december 2008 lijdt, hierdoor geheel dan wel gedeeltelijk wordt weggenomen.