Geluidhinder niet in bestemmingsplan geregeld, maar bij milieuwetgeving

ABRS 24-09/14 inzake Peel en Maas (RVS:2014:3480).

De milieuvergunning maakt een onderdeel uitmaakt van de planologische maatregel Deze milieuvergunning dient dan ook niet bij de te verrichten planvergelijking te worden betrokken. In aanmerking genomen dat een inmiddels verleende milieuvergunning ingetrokken of gewijzigd kan worden, biedt de aan de schutterij verleende milieuvergunning evenmin grond voor het oordeel dat realisering van de maximale geluidsbelasting met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten moet worden geacht. Daarentegen dient in het kader van het onderzoek naar hetgeen op grond van het planologische regime, zoals ontstaan door het besluit van 16 december 2008, op de peildatum maximaal kan worden gerealiseerd, een reële prognose te worden gemaakt van het gebruik van de schutterij met de daaruit voortvloeiende geluidsbelasting dat redelijkerwijs te verwachten is (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 29 januari 2014 in zaak nr. 201302461/1/A2).

Noot: vergelijk ABRS 29-05/13 inzake Son en Breugel (LJN: CA1346): er moet een planologische vergelijking moet worden gemaakt tussen huidige  planologische regime en het voorheen voor het perceel geldende planologische regime.

Noot 2: ABRS 29-01/14 inzake Aalten (RVS:2014:193): het maken van een reële prognose van de geluidsbelasting.