Vergoeding deskundigenkosten bij planschade

De door de deskundige gedeclareerde uren staan niet in verhouding tot de verrichte werkzaamheden. Een tijdsbesteding van 27,75 uur, in relatie tot de omvang en zwaarte van de zaak, is onevenredig hoog. In dit geval zou een tijdsbesteding van 16 uur niet onredelijk zijn geweest. In dit verband is geen aanleiding om onderscheid te maken tussen de werkzaamheden van de deskundige en de administratieve ondersteuning. Het uurtarief van de deskundige van € 195,00 exclusief BTW is niet onevenredig hoog. De kosten van de bij de zienswijze overgelegde taxatierapporten zijn niet onevenredig hoog.

ABRS 24-09/14 inzake Hillegom (RVS:2014:3509)

Noot: Uit de geschiedenis van de totstandkoming van artikel 6.5 van de Wro (Kamerstukken II 2002-2003, 28 916, nr. 3, blz. 65) valt af te leiden dat indien een tegemoetkoming in planschade wordt toegekend, aan de aanvrager de kosten van rechtsbijstand en andere deskundige bijstand worden vergoed, voor zover die kosten redelijkerwijs zijn gemaakt. In het geval kosten zijn gemaakt ten behoeve van het indienen van een zienswijze naar aanleiding van een conceptadvies van een door het college ingeschakelde deskundige, kunnen deze kosten voor vergoeding in aanmerking komen, indien het inroepen van bijstand redelijk was en de kosten van het opstellen van een zienswijze redelijk zijn. De tarieven van het Besluit proceskosten bestuursrecht zijn hierbij niet van toepassing. Vergelijk de uitspraak ABRS 12-02-14 inzake Emmen (RVS:2014:450).