Prijs bij executieverkoop is niet de WOZ-waarde

Met verweerder is de rechtbank van oordeel dat de aankoop van de woning op een executieveiling een omstandigheid is die de conclusie rechtvaardigt dat de koopsom geen juiste afspiegeling is van de waarde in het economisch verkeer van de woning. In zijn arrest van 6 april 2007 (ECLI:NL:HR:2007:AX0771) heeft de Hoge Raad immers beslist dat onder de waarde in het economische verkeer van een woning in dit verband moet worden verstaan de prijs die bij aanbieding van de zaak ten verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde daarvoor zou zijn besteed. Met de rechtbank is het Hof van oordeel dat een verkoop als de onderhavige, gelet op het gedwongen karakter vanwege het niet langer nakomen van de hypothecaire verplichtingen, niet kan worden aangemerkt als een verkoop op de meest geschikte wijze en na de beste voorbereiding.

Gerechtshof Amsterdam 05-11/15 (ECLI:NL:GHAMS:2015:4753).