Planschade: onafhankelijkheid deskundige

[appellant sub 1] bij zitting rechtbank heeft deskundige niet slechts het advies, maar tevens het besluit heeft verdedigd en daardoor partij voor het college heeft gekozen.

ABRS:  In het proces-verbaal is deze deskundige  niet als gemachtigde van het college vermeld. Uit de door [appellant sub 1] in het hogerberoepschrift bedoelde gedeelten van het proces-verbaal valt af te leiden dat deze deskundige  ter zitting van de rechtbank een standpunt heeft ingenomen over de feitelijke gang van zaken in de loop van de procedure en over de aan de onderbouwing van een verzoek om vergoeding van inkomensschade te stellen eisen. In deze gedeelten van het proces-verbaal is geen aanknopingspunt te vinden voor het oordeel dat door de inbreng deze deskundige ter zitting de schijn is gewekt dat deze, als lid van de schadebeoordelingscommissie, het college niet onpartijdig van advies heeft gediend.

Het betoog faalt.

ABRS 21-05/14 inzake Wijdemeren (RVS:2014:1813).