Planschade door zendmast in relatie tot afstand

De rechtbank begrijpt het standpunt van verweerder, dat hij in navolging van het nadere advies van de SAOZ heeft ingenomen, aldus dat de afstand van de mast zodanig groot is dat geen planschade valt te verwachten. De rechtbank volgt dit standpunt niet. De rechtbank kan uit de door de SAOZ in haar nadere advies aangehaalde uitspraken niet afleiden dat zonder meer bij planologische wijzigingen op een afstand van meer dan 200 meter een planologische verslechtering in de vorm van verlies van uitzicht en omgevingskarakteristiek is uit te sluiten. Dit zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld. De SAOZ heeft dit niet gedaan en is voorbij gegaan aan de door eisers aangedragen argumenten die volgens hen leiden tot van verlies van uitzicht en omgevingskarakteristiek.

Rechtbank Oost-Brabant 20-05/14 inzake Eindhoven (RBOBR:2014:2495).

Noot: deze uitspraak bevat een mooi overzicht van “relevante” rechtspraak.