Dijkversterking: wijze van vergoeden schade

  • verwerven op basis van een volledige schadeloosstelling op grond van de onteigeningswet
  • voorts zal het waterschap eventuele schade als gevolg van de uitvoering van het projectplan vergoeden op grond van artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
  • voor eventuele waardevermindering van haar perceel als gevolg van het projectplan kan [appellante sub 3] een verzoek doen voor vergoeding op grond van artikel 7.14, eerste lid, van de Waterwet

ABRS 21-05/14 inzake GS Utrecht (RVS:2014:1846).

Noot: voor gelaedeerde kan het groot verschil maken of zijn schadeclaim afgewikkeld wordt via volledige schadeloosstelling onteigeningswet, onrechtmatige daad of de nadeelcompensatie van art. 7.14 Waterwet.

Noot 2: wijlen mr. A.H. Deuss vond dat er taalkundig een keuze gemaakt dient te worden tussen of volledige schadevergoeding of schadeloosstelling.