Planschade: gedeeltelijk voorzienbaar en gedeeltelijk NMR

ABRS 08-07/15 inzake Heumen (ECLI:NL:RVS:2015:2109):

De systematiek van de Wro staat er niet aan in de weg dat aan het bepalen van de omvang van de schade en de vraag of die schade al dan niet tot het normaal maatschappelijk risico behoort, niet hoeft te worden toegekomen indien een planologische ontwikkeling geheel voorzienbaar is. Anders dan de rechtbank heeft overwogen valt evenmin uit de uitspraak van 17 april 2013 af te leiden dat altijd eerst dient te worden onderzocht of planologisch nadeel binnen het normale maatschappelijk risico valt en pas daarna de vraag mag worden beantwoord of de schade geheel of gedeeltelijk voor rekening van de betrokkenen mag worden gelaten, omdat hij geacht wordt het risico te hebben aanvaard dat de planologische situatie op de gronden in zijn nadeel zou veranderen.

Noot: waarde “voor de ramp” € 500.000 en “na de ramp” € 457.500. Van waardevermindering € 42.500 is € 35.000 toe te rekenen aan planologische mutatie die voorzienbaar was en rest van € 7.500 is minder dan 2% NMR over € 500.000. Dit is voor de Afdeling, anders dan eerder de rechtbank,  een aanvaardbare (taxatie)benadering