(Geen) beroep tegen zuiver schadebesluit

De Afdeling overweegt, zoals onder meer volgt uit haar uitspraak van 6 mei 1997, zaak H01.96.0578/Q1 (JB 1997/118 en AB 1997, 229), dat de bestuursrechter slechts bevoegd is kennis te nemen van een beroep tegen een zogeheten zuiver schadebesluit, indien die rechter ook bevoegd is te oordelen over het beroep tegen de beweerdelijk schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf. Een bezwaar is slechts ontvankelijk indien tegen de beweerdelijk schadeveroorzakende uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid zelf ook bezwaar of beroep openstond.

Het verzoek om nadeelcompensatie is gebaseerd op het uitvoeren van werkzaamheden aan de Krakelingweg te Zeist en de uitloop van die werkzaamheden. Deze werkzaamheden, en de uitloop daarvan, kunnen op zichzelf niet als besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb worden aangemerkt, nu die werkzaamheden slechts feitelijke handelingen zijn. [appellant] heeft aan het schadeverzoek geen schadeveroorzakend besluit ten grondslag gelegd waartegen bezwaar kon worden gemaakt. Het college heeft het bezwaar tegen de afwijzing terecht niet-ontvankelijk verklaard en de rechtbank heeft om die reden het beroep daartegen terecht ongegrond verklaard.

ABRS 08-07/15 inzake Zeist (ECLI:NL:RVS:2015:2153).