Planschade en WOZ

WOZ-waarde van het perceel van [appellant] exclusief de 2 ha grasland van – oorspronkelijk – € 246.000,00 en – na bezwaar – € 216.000,00. Het verschil in taxatie is aldus 12,1% respectievelijk 20%. Gelet op dit forse verschil en de korte periode tussen de twee waarderingstijdstippen, had het op de weg van het college gelegen om het besluit van 10 april 2014 op dit punt van een nadere motivering te voorzien. Dit geldt temeer nu in het plangebied zowel onder het oude, zoals hiervoor onder 9.2 is overwogen, als onder het nieuwe planologische regime de maximale gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden waren verwezenlijkt, zodat de feitelijke situatie overeenkwam met de maximale planologische mogelijkheden vóór en na de planologische wijziging. Dat er bouwwerken op het tussengelegen gebied mogelijk waren, verklaart het hiervoor geconstateerde verschil onvoldoende, temeer nu de WOZ-waarde lager is dan de getaxeerde waarde in het kader van de planschade.

ABRS 09-12/15 inzake Achtkarspelen (ECLI:NL:RVS:2015:3726).

Noot: doorgaans zijn WOZ-waarden niet doorslaggevend bij de waardebepalingen bij planschade, nu sprake is van een andere waarderingsgrondslag. Onder omstandigheden kan er echter wel waarde worden gehecht aan (het verloop van) WOZ-waardes. Zie ook ABRS 16-06/10 inzake Venlo (ECLI:NL:RVS:2010:BM7718).