Planschade en overgangsrecht

ABRS 20-03/13 inzake Oldambt (LJN: BZ4970): Zoals de Afdeling al eerder heeft overwogen (bijvoorbeeld de uitspraak van 18 januari 2012 in zaaknr. 201105634/1/H2) heeft het overgangsrecht bij een bestemmingsplan betrekking op een bestaande situatie die afwijkt van de in het plan opgenomen bestemmingsregeling voor de desbetreffende gronden. De omstandigheid dat deze bestaande situatie niet past binnen deze bestemmingsregeling, betekent dat beoogd wordt om aan deze situatie een einde te maken binnen de planperiode. Aldus zijn de overgangsbepalingen bij een bestemmingsplan van een andere orde dan de voorschriften betreffende bestemmingen. Om deze reden moeten, behoudens een hier niet van toepassing zijnde uitzondering, bij de planvergelijking de mogelijkheden ingevolge het oude planologische regime niet worden vergeleken met de mogelijkheden ingevolge de overgangsbepalingen van het nieuwe planologische regime. Dat betekent dat uit de omstandigheid dat de activiteiten van [wederpartij] worden beschermd op grond van het overgangsrecht van het bestemmingsplan, niet volgt dat een planologische verslechtering niet aan de orde kan zijn.

Noot: dat overgangsrecht van een andere orde is dan voorschriften is vaste rechtspraak.

Met de genoemde uitzondering op deze regel wordt waarschijnlijk gedoeld op de situatie dat overgangsrecht zodanig ruim is dat het vergelijkbaar is met een positieve bestemming.

Zie ABRS 26-08/96 inzake Helmond  zaak no. G09.93.0151 (BR 1997 blad 847).