Passieve risicoaanvaarding: nu eens niet

ABRS 20-03/13 inzake Oldambt (LJN: BZ4970): Voor de beantwoording van de vraag of [wederpartij] het risico dat de onder het oude planologische regime bestaande mogelijkheid om het perceel bedrijfsmatig te gebruiken zou kunnen vervallen passief heeft aanvaard, is van belang of de voortekenen van de nadelige planologische wijziging reeds enige tijd zichtbaar waren. Geen grond voor het aannemen van risicoaanvaarding bestaat, indien onder het oude planologische regime concrete pogingen zijn ondernomen tot realisering van de bouw- en gebruiksmogelijkheden die onder het nieuwe planologische regime zijn komen te vervallen.

Op het perceel staan bedrijfsgebouwen en zijn verhardingen aangebracht. [wederpartij] heeft daar sinds begin jaren tachtig een transportbedrijf uitgeoefend en heeft dit bedrijf in 1999 beëindigd. De rechtbank heeft met juistheid vastgesteld dat tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ook bedrijfsactiviteiten werden verricht op het perceel. Deze bedrijfsactiviteiten bestonden uit voor het stallen van vrachtwagens en het opslaan van goederen door derden. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat [wederpartij] het risico heeft aanvaard dat de mogelijkheid om het perceel te gebruiken voor deze bedrijfsmatige activiteiten in het bestemmingsplan zou komen te vervallen. In het bestreden besluit is dan ook ten onrechte geoordeeld dat wegens passieve risicoaanvaarding door [wederpartij] geen grond bestaat voor vergoeding van planschade.

Noot: het niet gebruiken van mogelijkheden onder het oude planologische regime komt, als te voorzien was dat die mogelijkheden zouden vervallen, voor rekening van gelaedeerde. Dit is anders als hij concrete pogingen heeft ondernomen die oude mogelijkheden wel te benutten. Van dat laatste is hier naar het oordeel van de Afdeling sprake; twee door de gemeente geraadpleegde adviseurs hadden anders geadviseerd.

Let wel: uitsluitend voor het nog in gebruik zijnde gedeelte van het perceel is geen sprake van passieve risicoaanvaarding; wel voor de rest van het perceel dat niet in gebruik was.