Overgangsrecht noodwoning: persoonsgebonden ontheffing

Oude planologische regime: noodwoning.

Nieuwe planologische regime: als woning met persoonsgebonden overgangsrecht is aangeduid, dat dit betekent dat het gebouw uitsluitend als woning mag worden gebruikt door de personen die ten tijde van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan als bewoners van het gebouw staan ingeschreven, dat hij het gebouw derhalve niet meer kan verkopen of verhuren ten behoeve van andere bewoners.

Advies SAOZ: mooi overzicht jurisprudentie inzake overgangsrecht en feit dat deze jurisprudentie niet eenduidig is bij directe schade. Maar volgens SAOZ: sowieso NMR.

ABRS 02-03/16 inzake Deurne (ECLI:NL:RVS:2016:529):

Het lag niet in de lijn der verwachtingen dat het gebruik als woning bij de eerstvolgende bestemmingsplanwijziging onder het persoonsgebonden gebruiksovergangsrecht zou worden gebracht. ABRS noemt hierbij alternatieve planologische mogelijkheden als uitsterfconstructie. Daarom NMR nader wegen met als opdracht: Het college dient, door middel van een taxatie van de waarde van het gebouw op de peildatum onder het oude en het nieuwe bestemmingsplan, inzichtelijk te maken in hoeverre [appellant] als gevolg van de inwerkingtreding van het nieuwe bestemmingsplan schade, bestaande uit een vermindering van de waarde van het gebouw, heeft geleden. Bij de taxatie dient rekening te worden gehouden met het verschil in overgangsrechtelijke bescherming onder het oude en het nieuwe planologische regime.

Noot: heldere instructie van ABRS aan het college, waaronder de suggestie van compensatie in natura (partiële herziening bestemmingsplan).