Onteigening Staat / Brooijmans

Voor wat betreft de verwachtingswaarden is onderzocht welke invloed de plannen voor de autoweg A4 hebben op die waarde, met name omdat de weg oorspronkelijk over een ander traject gepland was (van oostelijk naar westelijk Steenbergen.). WEVAB € 7,00 m2 en WEV € 10,00 m2, nadat deskundigen aanvankelijk € 15,00 m2 taxeerden.

De vrijgekomen bodembestanddelen zijn in het werk gebruikt en vertegenwoordigen geen bijzondere waarde. De deskundigen hebben in hun rapport voldoende onderbouwd dat de aanwezige bodembestanddelen, voor zover deze al in het werk zijn gebruikt, geen kostenvoordeel hebben opgeleverd voor de Staat.
Bovendien hebben de deskundigen en de Staat zich op het standpunt gesteld dat de vrijgekomen bodembestanddelen geen marktwaarde vertegenwoordigen. Dit is door Brooijmans betwist met de stelling dat de bodembestanddelen in het werk zijn gebruikt. Het louter gebruik van de bodembestanddelen in het werk is echter geen maatstaf voor de vraag of de bodembestanddelen marktwaarde hebben.

Waardevermindering (vormschade) gecompenseerd door hogere verwachtingswaarde overblijvende.

Het inkomensvoordeel (rente vrijkomend kapitaal) kan slechts worden verrekend met de inkomensschade en het vermogensvoordeel met de vermogensschade. HR 30 september 2005 LJN:AT4540

Verder: premie uit handen breken, omrij(d)schade en deskundigenkosten art. 50 OW:

De rechtbank is van oordeel dat het door ing. Staal gedeclareerde aantal van 321 uren, gelet op de ingewikkeldheid van de zaak en het aantal uren dat de advocaat van Brooijmans reeds heeft gedeclareerd, en afgezet tegen het aantal uren dat door de taxateurs van de rechtbankcommissie aan deze zaak is besteed, onredelijk hoog voorkomt.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 16-12/15 inzake Staat / Brooijmans (ECLI:NL:RBZWB:2015:8669). Datum gepubliceerd: 29-02-2016

Noot 1: omrijschade: extra afstand 10 km. Per jaar:

* 15 ritten met een landbouwvoertuig (à € 50,–/uur all in) = (15 x 10 x 2) 300 km : 35 km uur = 8,5 uur x € 50 per uur

*22 ritten met een personenauto (à € 0,25/km en € 30,–/uur) = (22 x 10 x 2) 440 km ; 50 km uur = 8,8 uur x € 30 per uur + 440 km x € 0,25 km

Tijdelijke inkomensschade: 2% rente vrijkomend kapitaal. Permanente inkomensschade: 4% rente vrijkomend kapitaal

Noot 2: HR 30-09/05 inzake Van der Horst / Staat: BR 2006 bl.568 met noot mr. E. van der Schans: vrijkomende rente hoort enkel thuis bij begroting inkomensschade en niet als verrekening aanpassingskosten.

Noot 3: dit vonnis is van voor de eliminatie arresten HR 15-01/16, maar die latere jurisprudentie zou hier waarschijnlijk niet geleid hebben tot andere conclusies. Zie stappenplan mr. J.F. de Groot in TBR 2016 bladzijden 170 e.v.