Nadeelcompensatie wegens tijdelijk gemis gebruik landbouwgrond

Tijdelijk niet kunnen gebruiken (landbouw)grond: waterschap heeft hiervoor beleidsregels: voor gewassenschade een vergoeding van € 2.500,00 per hectare en voor mestschade van een vergoeding van € 600,00 per hectare. Op de schadevergoeding voor de boezemlanden is een korting van een derde toegepast, omdat daarop geen gras maar alleen riet aanwezig is.

Dit op basis tarieventabel van LTO-Gasunie en de in het derde lid opgenomen staffel. Het dagelijks bestuur heeft toegelicht dat deze tarieventabel door Gasunie en brancheorganisatie LTO Nederland vastgestelde normbedragen bevat ter vergoeding van schade door de aanleg van gasleidingen, welke schade vergelijkbaar is met schade door het tijdelijk gebruik van gronden ten behoeve van oever- en kadewerkzaamheden.

ABRS 02-12/15 inzake wetterskip Fryslân (ECLI:NL:RVS:2015:3674).

De Afdeling laat het besluit in stand. Daarvoor is van belang dat de normbedragen in samenspraak met brancheorganisatie LTO-Nederland tot stand zijn gekomen, worden geacht een adequate tegemoetkoming te zijn bij het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de eigen gronden en, zoals het dagelijks bestuur ter zitting heeft toegelicht, ook door andere waterschappen worden gebruikt. De omstandigheid dat de werkelijke schade van [appellant] volgens verscheidene adviezen hoger zou zijn dan de vergoeding die het dagelijks bestuur hem heeft toegekend, is op zichzelf geen grond om van die normbedragen af te wijken. Artikel 7.14 van de Waterwet strekt er immers niet toe geleden schade volledig te vergoeden.

Noot: klik hier voor de zogenoemde Gasunie normen. Overigens: van de ABRS wel een praktische beoordeling, maar niet een die de werkelijke (inkomens)schade in beeld brengt. Dat gebeurt bij onteigeningen doorgaans nauwkeuriger, mede aan de hand van boekhoudcijfers van de gelaedeerde.