Bedoeling planwetgever

Stelling gemeente: in het oude planologische regime is de bouwhoogte niet uitputtend geregeld. In dergelijke gevallen wordt de bouwhoogte, ingevolge artikel 9, tweede lid, van de Woningwet zoals die luidde ten tijde van belang, bepaald door de Bouwverordening. Uit artikel 2.5.24 van de destijds geldende Bouwverordening volgt dat tot maximaal 15 meter mocht worden gebouwd.

Stelling gelaedeerde: h=6,5m” en op een ander deel “h=9m”. Volgens de bij de plankaart horende legenda staat “h” voor “(goot)hoogte”. Ter zitting heeft het college desgevraagd te kennen gegeven er geen verklaring voor te hebben waarom in de legenda het woord “goot” tussen haken is geplaatst. De verklaring van [wederpartij] voor deze haken is dat de goothoogte en de nokhoogte bij gebouwen met een plat dak samenvallen. Zij wijst er in dit verband onder meer op dat bij een garagebedrijf en een tankstation op de plankaart slechts één hoogtemaat is weergegeven, omdat beide bouwwerken een plat dak hebben.

ABRS 02-12/15 inzake Opmeer (ECLI:NL:RVS:2015:3705):

de planvoorschriften behorende bij het bestemmingsplan en de bij de plankaart behorende legenda zijn voor meer dan één uitleg vatbaar. De Afdeling volgt de uitleg van [wederpartij], omdat aan de haken om het woord “goot” in de uitleg van het college in het geheel geen betekenis toekomt en de uitleg van [wederpartij] verder beter te rijmen valt met de overige bestemmingsplanvoorschriften dan die van het college, nu uit deze voorschriften het beeld naar voren komt dat de planwetgever steeds per bestemming een keuze heeft gemaakt voor de maatvoering. Er moet er daarom van worden uitgegaan dat in het bestemmingsplan “Koninginneweg-Lindengracht” de hoogte van bouwwerken uitputtend is geregeld. Dit betekent dat aan artikel 2.5.24 van de destijds geldende Bouwverordening geen aanvullende werking toekomt en dat deze bepaling niet van toepassing is.

Noot: ABRS 07-03/12 inzake Bernheze (ECLI:NL:RVS:2012:BV8074): De rechtbank heeft met betrekking tot die gronden derhalve terecht vastgesteld dat in het bestemmingsplan geen maximale bouwhoogte is aangegeven en dat op grond van de bouwverordening mocht worden gebouwd tot een maximale hoogte van 15 meter.