Nadeelcompensatie art. 7:14 Waterwet

Verwijzing naar dit artikel door college is voor Afdeling mede bepalend om te concluderen dat in redelijkheid voor het genomen besluit is gekozen.

Ingevolge deze bepaling wordt aan degene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden, op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding toegekend, voor zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.

ABRS 24-04/13 inzake Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (LJN: BZ8443)