Beperking intensieve veehouderij in bestemmingsplan. Economisch uitvoerbaar?

Appellante betoogt voorts dat er in de planschaderisicoanalyse ten onrechte aan is voorbijgegaan dat ook het gedeelte van het bouwblok waarop wel stalruimte ten behoeve van intensieve veehouderij mag worden opgericht, een afwaardering ondergaat. Er kan immers niet langer worden uitgebreid en het bedrijf als geheel is niet aantrekkelijk voor overname. Volgens [appellante sub 8] is het plan niet economisch uitvoerbaar omdat de planschade waarschijnlijk fors meer bedraagt dan de daarvoor gereserveerde middelen.

9.1. De Afdeling overweegt dat de raad, op basis van een planschaderisicoanalyse van SAOZ uit maart 2011, het planschaderisico onder ogen heeft gezien en aanvaardbaar heeft geacht. In de plantoelichting is hieromtrent vermeld dat er een financiële dekking is voor de beperking van de intensieve veehouderij-activiteiten. De raad heeft zich naar het oordeel van de Afdeling op het standpunt kunnen stellen dat niet aannemelijk is dat zodanige planschade zal ontstaan dat de gemeente de planschade die kan ontstaan als gevolg van de vaststelling van het bestemmingsplan financieel niet kan dragen.

ABRS 24-04/13 inzake Leudal (LJN: BZ8412).