Maximalisatie planologisch regime

De rechtbank is van oordeel dat met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kan worden uitgesloten dat onder het vorige planologische regime gebouwen met onder meer een nokhoogte van 15 meter konden worden gebouwd.

De commissie onderschrijft de stelling van eisers dat, gelet op de functie van het onderhoudsgebouw, de geringe toegestane maximale oppervlakte van 10m2 en maximale goothoogte van 3 meter, bebouwing met een bouwhoogte van 15 meter (ontleend aan de bouwverordening, omdat in bestemmingsplan oud geen maximale bouwhoogte opgenomen was) met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid uitgesloten zou kunnen worden, zodat in het kader van de planvergelijking moet worden uitgegaan van de feitelijke situatie.

Rechtbank Noord-Holland 23-04/15 inzake Heerhugowaard (ECLI:NL:RBNHO:2015:3748).

Noot: In gelijke zin gemeente Hof van Twente; ABRS 01-02/12 (LJN: BV2434): Een autobox is – gelet op de omschrijving die daaraan volgens “Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal” in het algemeen spraakgebruik wordt gegeven – primair bedoeld voor het stallen van één auto of ander voertuig. Dat betekent dat, hoewel opslag van goederen in een autobox op zich mogelijk is, uitgesloten is dat op basis van een geldende bestemming “Autoboxen” vergunning zou kunnen worden verleend voor het bouwen van een bouwwerk met een zodanige vorm en afmetingen, te weten een oppervlakte van 20 m2, een goothoogte van 3 meter en een nokhoogte van 15 meter, dat niet langer kan worden staande gehouden dat de functie van stalling voor een voertuig voorop staat. In de planvergelijking had daar dan ook niet van mogen worden uitgegaan.