Inkomensschade en voortgezet gebruik

Het college dient daarbij in de oude en de nieuwe situatie op de daarvoor relevante peildatum uit te gaan van een reële prognose van het maximaal aantal te verwachten motorvoertuigen per tijdseenheid per veerdienst.

Bij het vaststellen van de vergoeding van inkomensschade mag worden betrokken dat [appellante sub 2] en [appellante sub 4] na de inwerkingtreding van de planologische wijziging, zijnde de peildatum bij vergoeding van planschade, hun ondernemingen nog geruime tijd hebben kunnen exploiteren gedurende de aanleg van de Westerscheldetunnel tot de openstelling daarvan.

ABRS 24-12/13 inzake Borsele – Westerscheldetunnel (RVS:2013:2578).

Noot: vergelijk voordeelsverrekening voortgezet gebruik in onteigeningen.
HR 20-12/02 inz. Den Haag / Steeman Alkmaar NJO 2003 nr. 6 (LJN: AE8828)