Ingangsdatum wettelijke rente nadeelcompensatie

Regeling Nadeelcompensatie kent vergoeding wettelijke rente (beleidsregel) en daar mag slechts in bijzondere gevallen van afgeweken worden.

ABRS: Het college heeft [appellante] een tegemoetkoming toegekend in de kosten van het aanpassen van de scheepshelling en het vervangen van een walkraan. Dat die kosten ten tijde van het toekennen van die tegemoetkoming nog niet bij [appellante] waren opgekomen, laat onverlet dat [appellante] vermogensschade heeft geleden, omdat de scheepswerf in economisch opzicht door een verlies aan werkruimte dat slechts door aanpassing van de dwarshelling en vervanging van een walkraan kan worden hersteld minder bruikbaar is geworden. Of die aanpassing en vervanging daadwerkelijk zullen plaatsvinden, heeft daarbij niet de betekenis die de rechtbank daaraan heeft toegekend. Derhalve bestaat geen grond voor het oordeel dat zich in dit geval bijzondere omstandigheden voordoen, die het college aanleiding hebben kunnen geven een uitzondering op artikel 11 van de Regeling te maken.

ABRS 14-08/13 inzake Rotterdam (RVS:2013:737).

Noot: de vergoeding betreft aanpassingskosten (vervangen kraan), welke kosten nog niet gemaakt zijn. Echter die aanpassingskosten zijn bedoeld om de (vermogens)schade (mindere bruikbaarheid van de werf) te compenseren en die laatste schade is al wel (eerder) geleden.