Inbrengwaarde

Anders dan [appellant sub 3A] en [appellant sub 3B] stellen, hebben de door hen bedoelde perceelgedeelten onder de geldende Beheersverordening Kern Geldrop een verkeersbestemming. Die bestemming hoefde voor de beoogde verbreding van het Bogardeind niet te worden aangepast. Het bestemmingsplan heeft geen betrekking op deze perceelgedeelten en ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan is dit deel van de weg niet aan de openbaarheid onttrokken. De raad heeft geen aanleiding hoeven zien om in de plantoelichting in te gaan op eigendom of openbaarheid van dit deel van de weg.

De perceelgedeelten vallen ook buiten het exploitatieplangebied. Het exploitatieplan mag de begrenzing van het bestemmingsplan waarvoor het is vastgesteld ook niet te buiten gaan (vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 31 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1448). In de Nota van beantwoording zienswijzen over het ontwerp exploitatieplan (hierna: zienswijzenota bij het exploitatieplan) is toegelicht dat deze perceelgedeelten daarom ook niet worden meegenomen in de inbrengwaardetaxatie. [appellant sub 3A] en [appellant sub 3B] hebben niet gemotiveerd hoe de onttrekkingsprocedure dan toch invloed op de inbrengwaarde zou kunnen hebben.

ABRS 24-01/24 inzake Geldrop-Mierlo (ECLI:NL:RVS:2024:214)