Planschade “agrarische gronden” door toename geluid

Agrarische gronden behoren bij woning.

Stelling contra-expertise (Gloudemans): Ook voor agrarische gronden geldt dat onder bepaalde omstandigheden schade ontstaat als de omgevingskwaliteit wordt aangetast. Dat is hier het geval. Het perceel heeft voor bedrijfsmatige agrarische activiteiten een incourante vorm en oppervlakte. De waarde van het perceel wordt dus in beginsel niet ontleend aan het opbrengende vermogen van de gronden. Wel is het perceel gelegen binnen of nabij de bebouwde kom en grenst het aan woonbebouwing. Naar het oordeel van Gloudemans zou de meest gerede (redelijk denkend en handelend) koper de gronden gebruiken voor bijvoorbeeld het fokken van paarden of pony’s. Voor dergelijke gronden geldt doorgaans dat de waarde mede wordt bepaald aan de hand van omgevingsfactoren die de rust op enigerlei wijze verstoren. Naar het oordeel van Gloudemans is ook voor perceel 3833 sprake van schade.

ABRS: ook voor deze gronden staat onvoldoende vast dat er per saldo geen nadeel is qua geluidstoename.

ABRS 24-01/24 inzake Hardenberg (ECLI:NL:RVS:2024:225)

Noot: interessante uitspraak; als landbouwgrond deel uitmaakt  (c.q. kan uitmaken) van woonobject dan is toename geluid een schade aspect.

Noot 2: hier mede aandacht voor het overgangsrecht Omgevingswet.