Geen huur, maar pacht

Hof Amsterdam 24-06/14 inzake New Tulip (GHAMS:2014:2476):

Om deze bloembollen te verwerken had NTH van Geerling Vastgoed in gebruik bedrijfsgebouwen (waaronder kassen), erfverharding, omliggende gebouwen en (wellicht) ook nog 3.71.40 ha bouwland. De bedrijfsgebouwen waren volledig ingericht voor het verwerken en broeien van bollen. NTH betaalde daarvoor, zo heeft de kantonrechter vastgesteld, een maandelijkse vergoeding van € 13.090,– per maand.

Gelet op de artikelen 7:311-7:313 BW moet worden geoordeeld dat tussen Geerling Vastgoed en NTH geen huurovereenkomst maar een pachtovereenkomst is tot stand gekomen. De zaak moet daarom worden verwezen naar de pachtkamer van het gerechtshof te Arnhem.

Noot: zoals bekend, niet de vorm van de overeenkomst (huur) maar de inhoud (pacht) is doorslaggevend voor de vraag welke rechter bevoegd is.