Gedoogplicht Waterwet: recht op volledige schadeloosstelling

ABRS 19-06/13 inzake Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (LJN: CA3668):

Voor zover [appellante] betoogt dat de Waterwet, anders dan de Onteigeningswet, niet voorziet in een volledige schadeloosstelling, overweegt de Afdeling dat de Waterwet blijkens de Memorie van Toelichting (Kamerstukken II 2006/07, 30 818, nr. 3) een volledige schadeloosstelling niet uitsluit. Dat blijkt onder meer uit de volgende twee passages op blz. 63:

‘De voorgestelde regeling gaat er vanuit dat schade, voor zover deze onevenredig zwaar op een benadeelde drukt, voor vergoeding in aanmerking komt. Wanneer een bepaalde schade in zijn geheel als onevenredig zwaar moet worden aangemerkt, zal dus – evenals thans het geval is – aanspraak op volledige schadevergoeding bestaan.’,

en

‘Waar het betreft publiekrechtelijke besluiten waardoor de onroerende zaak zelf wordt aangetast – bijvoorbeeld wanneer in de staat van die zaak verandering wordt aangebracht door vergraving van gronden – ligt in beginsel volledige schadeloosstelling in de rede.’

Ter zitting heeft het college bovendien meegedeeld dat het [appellante] volledige schadevergoeding zal toekennen.