Fiscale aftrek canon: niet bij “schijnconstructie”

…  blijkt dat de wetgever de canon die de erfpachter verschuldigd is en de rente die de eigenaar van een met een lening gefinancierd perceel grond moet betalen, economisch gezien vergelijkbaar heeft geacht en tussen de canon – voor zover daar economisch gezien een rentebestanddeel in valt te onderkennen – en de evenvermelde rente geen verschil met betrekking tot de aftrekbaarheid wenste te maken.

Het is echter niet de bedoeling van de wetgever .. om datgene wat als canon wordt omschreven voor zover daarin economisch gezien een aflossingsbestanddeel van een lening valt te onderkennen, aftrekbaar te maken ..

Zoals overwogen onder 7.9 is de basisovereenkomst wat betreft het economische resultaat gelijk aan een annuïteitenlening.

Onder deze omstandigheden is integrale aftrek van de erfpachtcanon, dat wil zeggen voor zover daarin economisch gezien meer is begrepen dan een rentebestanddeel, in strijd met doel en strekking van artikel 3.120, lid 1, onder b, Wet IB 2001.

Gerechtshof Den Haag 24-07/13 (GHDHA:2013:3132).

Noot: interessante casus over fiscale aftrekbaarheid canon.